People

LI, Xiaodong
教授、鹏城学者 xiaodong.li_AT_rmit.edu.au Faculty Homepage
LIN, Chin-Teng
教授、鹏城学者 Chin-Teng.Lin_AT_uts.edu.au Faculty Homepage
GONG, Yi
Professor gongy_AT_sustc.edu.cn Faculty Homepage
HOU, Shengtao
Professor houst_AT_sustech.edu.cn Faculty Homepage
SONG, Xuefeng
Professor songxuejun_AT_sustech.edu.cn Faculty Homepage
LU, Jie
Professor Jie.Lu_AT_uts.edu.au Faculty Homepage
TSANG, Ivor
Professor
ZHANG, Mengjie
Professor Mengjie.Zhang_AT_ecs.vuw.ac.nz Faculty Homepage
Peter Tino
Professor P.Tino_AT_cs.bham.ac.uk Faculty Homepage
YANG, Yi
Professor Yi.Yang_AT_uts.edu.au Room 1016, Building A7, Nanshan i-Park Faculty Homepage
CHEN, Fangyi
Associate Professor chenfy_AT_sustech.edu.cn Faculty Homepage
WANG, Rui
Associate Professor wangr_AT_sustech.edu.cn Faculty Homepage
CHEN, Fei
Associate Professor fchen_AT_sustech.edu.cn Faculty Homepage
XU, Richard
Associate Professor YiDa.Xu_AT_uts.edu.au Faculty Homepage
CHENG, Qingsha
Assistant Professor chengqs_AT_sustech.edu.cn Faculty Homepage
CHEN, Ling
Senior Lecturer Ling.Chen_AT_uts.edu.au Faculty Homepage
Per Kristian Lehre
Senior Lecturer P.K.Lehre_AT_cs.bham.ac.uk Faculty Homepage
HE, Shan
Senior Lecturer s.he_AT_cs.bham.ac.uk Faculty Homepage